سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امین رضا بنی اسدی – دانشجوی کارشناسی ارشد ، مهندسی مواد سرامیک، دانشکده مهندسی و علم موا
علی قاسمی – استادیار، مهندسی مواد، دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی مالک اشتر
علی نعمتی – دانشیار، مهندسی مواد سرامیک، دانشکده مهندسی و علم مواد دانشگاه صنعت
ابراهیم پایمزد – کارشناسی ارشد، مهندسی مواد، دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی مالک

چکیده:

در این پژوهش نانوذرات(x= و ۲ x=1 ،x=0) SrFe12-xTix/2Znx/2O19به روش همروسوبی و با استفاده از مواد کلریدی سنتز شد. تأثیر حضور آلایندههای روی و تیتانیم بر خواص ساختاری و مغناطیسی پودرهای حاصل با استفاده از FE- ،XRD VSM و FTIR ،SEM C مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که در حضور آلاینده و در دمای۹۰۰نیز تک فاز هگزاگونالی نوعM تشکیل شده است و اندازه ذراتی زیر ۵۰ نانومتر دارد و حضور آلاینده بر مورفولوژی ذرات نامحسوس بوده است. همچنین حضور روی و تیتانیم در ساختار به ترتیب موجب کاهش مغناطش اشباع از۵۶mu/g FI28emu/g ,کاهش وادارندگی از ۱۳۵۰Oe FI185Oe گشته است.