سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: هجدهمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سبا بلقیسی – دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
محمدحسین عزیزی – دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
زهرا هادیان – دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
گیتی ظهوریان – دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

چکیده:

بالغ بر ۵۰ سال است که پلاستیک ها در صنعت غذا به عنوان مواد بسته بندی استفاده می شوند و به کارگیری این مواد با مسایل زیست محیطی و اقتصادی همراه است . جهت از میان برداشتن این مشکلات فیلم ها و پوشش های خوراکی بر پایه پلی ساکارید ، پروتئین ، لیپید و یا ترکیبی از آن ها وارد صنعتبسته بندی شده اند. لذا هدف این تحقیق ، تعیین خواص فیزیکی فیلم خوراکی پروتئین آب پنیر – منوگلیسرید می باشد.فیلم خوراکی پروتئین آب پنیر –منوگلیسرید و فیلم خوراکی پروتئین آب پنیر ساخته شدند و خواص فیزیکی ( نفوذپذیری به بخار آب و نفوذ پذیری به اکسیژن ) آن ها تعیین گردید. نفوذ پذیری به بخار آب و نفوذ پذیری به اکسیژن فیلم خوراکی پروتئین آب پنیر – منوگلیسرید کاهش معنی داری در مقایسه با فیلم خوراکی پروتئین آب پنیر نشان دادند(P<0.05 افزودن منوگلیسرید نفوذ پذیری به بخار آب و نفوذ پذیری به اکسیژن فیلم خوراکی پروتئین آب پنیر را بهبود می بخشد