سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی محمدی ثانی کاخکی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان
فروغ شواخی – استادیار موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
حسن حاج نجاری –
شایسته کوشکی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان، گروه علوم و صنایع غذائی

چکیده:

سیب از محصولاتی است که دارای تنفس کلایماکتریک است. لذا این احتمال وجود دارد که با انجام برداشت قبل ازشروع تنفس کلایماکتریک بتوان نتیجه بهتری را در افزایش ماندگاری نسبت به برداشت در زمان رسیدگی به دست آورد. حذف اتیلن یا جلوگیری از اثر آن در محیط انبار از اصول حفظ کیفیت میوه های کلایماکتریک می باشد. جهت افزایش ماندگاری و حفظ خصوصیات کیفی میوه سیب آزمون ها در قالب طرح آماری کاملاً تصادفی بر پایه آزمون فاکتوریل با تیمار ۱ متیل سیکلو پروپن در دو رقم سیب انجام شد. به این منظور تیمار با ۱ متیل سیکلو پروپن با استفاده از اسپری ) MCP 1( با غلظت معین، به مدت ۸ ساعت در دمای محیط و یک روز پس از برداشت انجام گرفت. میوههای تیمار شده به همراه شاهد در انبار با دمای ۰ درجه و رطوبت نسبی ۰۰ درصد در کارتن مقوایی قرار داده شد و در طول زمان نگهداری، هر ماه آزمایشات زیر انجام شد: کل مواد جامد محلول (TSS) ، سفتی بافت، pH ، ویتامین C ومیزان اتیلن. در پایان انبارداری نیز ارزیابی حسی سیب تیمار شده در مقایسه با شاهد انجام شد. این تحقیق نشان داد هر دو رقم فوجی و گرانی اسمیت تحت تیمار MCP 1 اثر معنی داری بر صفات نشان دادند