سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی نانومواد و نانو تکنولوژی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حجت اله بداقی – دانشگاه تهران پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
عبدالرسول ارومیه ای – پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران گروه پلاستیک
یونس مستوفی – دانشگاه تهران پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
ذبیح اله زمانی – دانشگاه تهران پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

چکیده:

توانایی خاصیت فتوکاتالیتیکی یک فیلم نانوکمپوزیت پلی اتیلن چگالی کم حاوی نانوذرات اکسیدتیتانیوم – رس در کنترل جمعیت میکروبهای عامل فساد دربسته بندی محصول تازه باغبانی ارزیابی شد ازمایش واقعی روی گلابی تازه بسته بندی شده در فیلمهای نانوکمپوزیت و پلی اتیلن خالص به مدت ۱۷ روز دردمای ۵ درجه سانتیگراد تحت تابش لامپ فلورسنت معمولی انجام شد تعداد سلولهای باکتریهای مزوفیلیک دربسته های نانوفیلم پس از ۱۷ روز تحت تابش فلورسنت با امواج ۰/۰۵ میلی وات برمتر مربع درحدود ۴۰/۲۹ درصدکاهش یافت درحالیکه دربسته های فیلم پلی اتیلن بدون نانوذرات اکسید تیتانیوم ۳۴ درصد افزایش یافت روندی مشابه درشمارش کلونی های مخمرمشاهده شد به نحوی که کلون ها درفیلم نانوکمپوزیت ۲۳ درصدکاهش نشان دادند ولد درفیلم معمولی تا ۶۰ درصد افزایش یافتند پژوهش حاضر نشان داد که فیلم نانوکمپوزیت تولید شده با روش واکنشی مذاب به عنوان یک روش صنعتی می تواند به عنوان یک پلیمر ضدمیکروب در بسته بندی محصولات غذایی به کاربرده شود