سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد موسوی نیا – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صن
غلامحسین برهانی – استادیار، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی مالک اشتر اصفهان

چکیده:

در این تحقیق با استفاده از فرایند آلیاژسازی مکانیکی شکلگیری سیستم آلیاژیAl-4Fe مورد بررسی قرار گرفته است. پودرهای عنصری آلومینیم و آهن پس از عملیات آلیاژسازی مکانیکی، گاز زدایی شدند وتحت فرایند پرس گرم در دمای۵۴۰درجه سانتیگراد و اکستروژن داغ در دمای ۵۴۵قرار گرفتند. توزیع اندازه ذرات در زمانهای مختلف آسیاب تا ۲۴ ساعت مورد بررسی قرار گرفت. با افزایش زمان آسیابکاری سختی افزایش یافت. این افزایش سختی مربوط به کارسختی و افزایش ذرات سخت و توزیع یکنواخت آنها در زمینه ارزیابی شد. بیشترین استحکام۴۲۷MPa) پس از آلیاژسازی مکانیکی و اکستروژن مستقیم برای آلیاژAl-4Fe حاصل شد. نتایج حاصل از آنالیز فازی پراش سنجی پرتوی ایکس بیانگر حضور فازهای Al6Fe و Al13Fe4 ،Al4C3 ،Al2O3 بود. نتایج میکروسکوپی الکترونی روبشی حضور ذرات اکسیدی ریز، توزیع یکنواخت و مورفولوژی هم محور ذرات را در زمینه تأیید میکند