سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد موسوی نیا – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صن
علی قاسمی – استادیار، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی مالک اشتر اصفهان
ابراهیم پایمزد – مربی، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی مالک اشتر اصفهان

چکیده:

هدف از انجام این تحقیق ارزیابی خواص ساختاری، مغناطیسی و مایکروویو فریت استرانسیوم آلاییده شده باکاتیونهای نیکل، کبالت و قلع است. ذرات فریت استرانسیوم با استفاده از فرایند سل- ژل احتراقی تهیه شدند. آزمایشهایRL و VSM ،FTIR ،FE-SEM ،XRD جهت ارزیابی خواص ساختاری، مغناطیسی و مایکروویو نمونهها به کار برده شدند. نتایج آنالیز پراش سنجی پرتوی ایکس و طیف سنجی تبدیل فوریه مادون قرمز وجود فاز فریت استرانسیوم را در همهی نمونهها تأیید کرد. همچنین با توجه به تصاویر میکروسکوپی الکترونی روبشی گسیل میدان، ذرات با مورفولوژیهای مختلف و در برخی مواردمورفولوژی هگزاگونال بدست آمد. نتایج منحنیهای پسماند مغناطیسی نشان دهنده کاهش مغناطش اشباع و نیروی وادارندگی نمونهها با افزایش میزان آلایش است.