سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

معین بشاش – دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان، گروه صنایع غذایی، دامغان، ایران

چکیده:

چاشنی ها و سبزی ها و به طور کلی عصاره های گیاهی خصوصیات ومزایای بالقوه ای دارند این ترکیبات علاوه بر ایجاد عطر و طعم مطلوب در غذا نقش های دیگری نیز ایفا می کنند. برای مثال در گیا هان ترکی بات ف نولی که متابول یت های ثانو یه ه ستند م سئول تأثیرات آنتی اکسیدانی می باشند. همچنین در ادویه جات و چاشنی ها ترکی بات ضد میکرو بی و جود دارد. ب نابراین چا شنی ها یا سبزهای معطر شامل سیر، پیاز، دارچین، سماق و … علاوه بر دادن ط عم فعال یت آن تی اک سیدانی و ضد میکرو بی دار ند و ک مک به ح فظ غذا می نمای ند. در ا ین مقا له مروری دار یم بر مطال عات ان جام شده بر روی فعالیت آنتی اکسیدانی و ضد باکتریایی عصارهی سماق