سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مرتضی رمضانی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد، شرکت م
غلامرضا لشکری پور – استاد گروه زمین شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد
محمد غفوری – استاد گروه زمین شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

یکی از گامهای مهم طراحی تونل در سنگهای ضعیف، تعیین وضعیت زمین از لحاظ پتانسیل لهیدگیSqeezing) یا جابجایی های وابسته به زمان دراثر ایجاد و ترکیب تنشهای القایی حین حفاری است. اگرچه هنوز مکانیسم لهیدگی بطور کامل شناسایی نشده است، ولی امروزه به خوبیمیدانیم که حفاری تونل باعث توزیع مجدد تنش در تونل میگردد. این مسأله علاوه بر تعیین روش حفاری، انتخاب سیستم نگهداری را نیزدرکنترل دارد. از این رو برآورد میزان لهیدگی، پیش بینی آثار آن و انتخاب روش حفاری و نگهداری مناسب از چالشهای مهندسان تونل در حفاری سنگهای ضعیف نظیر شیلها است. تونل چهل چای بخشی از پروژه سد مخزنی نرماب و توسعه منابع آب رودخانه های نرماب، چهل چای و خرمالو در شمال ایران و در استان گلستان است که آب رودخانه چهل چای را به پشت سد نرماب منتقل خواهد کرد. در این مقاله با استفاده از روشهای تجربی پدیده لهیدگی در مقاطعی از تونل که دارای پتانسیل لهیدگی است بررسی شده است.