سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حجت زارع رئیس آبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد تکتونیک، دانشکده علوم زمین، دانشگاه دامغان
سیدناصر هاشمی – استادیار دانشکده علوم زمین، دانشگاه دامغان
کاظم مرادی هرسینی – استادیار دانشکده علوم زمین، دانشگاه دامغان،

چکیده:

استان سمنان در دامنه جنوبی رشته کوه البرز واقع شده است و با توجه به تاریخچه زمین لرزههای بزرگ گذشته و وجود گسلههای مهم در گستره این استان احتمال رویداد زمین لرزههای ویرانگر بسیار جدی است .لذا مطالعه حاضر میتواند راهی برای مقابله با وقایع لرزهای و شناسایی مناطق پر خطر لرزهای باش د. از طرف دیگر این تحقیق میتواند باعث شناخت بیشتر ما از رفتار لرزهای گسلهای استان گردد. با شناسایی گسل های فعال از روی نقشه های زمینشناسی و عکسهای ماهوارهای، و هچنین تلفیق این داده ها با کاتالوگ زمین لرزه های تاریخی و دستگاهی و در ادامه با گنجاندن بحث قطعهبندی زمین شناختی و لرزه ای گسل های طویل، نقش ه رقومی از گسلهای فعال استان سمنان در محیط ARC GIS تهیه شد ، سپس با ا ستفاده از معادلات تجربی معتبر، حداکثر بزرگای منتسب به گسلهای فعال منطقه تعیین شدند. در نهایت با انتخاب یک شبکه -بندی و اختصاص دادن ۱۶۳ گره برای محدود ه مورد مطالعه و انتخاب روابط کاهندگی معتبر و استفاده از دوپارامتر حداکثر بزرگا و شتاب منتسب به هر گسل و کمترین فاصل ه کانونی گرهها به گسل های فعال، تحلیل تعیینی خطر لرزهای انجام شد. نتیج ه نهایی این مطالعه در قالب نقشههای کنتوری همشتاب استان سمنان ارائه شده است. بر اساس این نقشه، مناطق مختلف استان سمنان از نظر ویژگیهای لرزهخیزی قابل تفکیک میباشند