سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مجید زارعپور – فارس – شیراز بلوار امیرکبیر- کوجه مرکز تلفن امیرکبیر خیابان سروش شرقی م

چکیده:

در این تحقیق با مطالعه و تلفیق عواملی مختلفی از جمله پستی و بلند ی، میزان بارش، شدت زمی ن لرزه، جنس لای ههای سنگی و خاک، رطوبت خاک و … به مطالعه خطر زمین لغزش در ناحیه مرکزی زاگرس پرداخته شده است . به طور یکه عامل پستی و بلندی relief) شرایط لیتولوژیک lithologic condition) و رطوبت خاک ( soil moistur) به عنوان فاکتورهای مؤثر در استعداد زمین لغزش مورد توجه واقع شده اند. به علاوه دو عامل شدت لرزه و شدت بارندگی نیز به عنوان عوامل محرک در نظر گرفته شد هاند. در نهایت در محیط GIS با لحاظ کردن عوامل مختلف و تلفیق آنها به روش محاسباتی به پهن ه بندی منطقه ای لغزش در محدوده مطالعاتی پرداخته شده است. منطقه مورد مطالعه به پنج پهنه مختلف از لحاظ خطر لغزش شامل مناطق با خطر لغزش ناچیز، خیلی کم، کم، متوسط و زیاد تقسی مبندی ش د. رده خطر کم III دارای بیشترین فراوانی م یباشد و بعد از آن رده خیل یکم II و متوسط IV به ترتیب در رتب ههای بعدی قرار دارند. البته رده خطر ناچیز I و زیاد V با دارا بودن حدود ۰/۰۲ سهم چندانی در این رد هبندی ندارند.