سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

زینب یوسفیان فرد – دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوفیزیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
زهره سادات ریاضی راد – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس

چکیده:

ساختگاهی که برای بررسی و تحلیل خطر در نظر گرفته شده است محدوده ای دایر های به شعاع۲۵۰kmبا مرکزیتبیمارستان تأمین اجتماعی رازی واقع در شهرستان چالوس می باشد. مختصات مرکز این دایره ۵۱/۴۲۵E و۳۶/۶۴۲Nمی باشد که در سال ۳۱۳۱ به مساحت ۳۸۵۰۰m2 و زیربنای ۸۴۰۰m2 ساخته شده است. از لحاظ زمین شناسی این منطقه جزء زون البرز می باشد. برای انجام محاسبات تحلیل خطر با استفاده از مختصات محل اطلاعات مربوط به زلزله ها از سال ۳۱۲۲ تا ۰۲۳۰ که بزرگیآنها بین۸-۳بود انتخاب گردید. تمامی بزرگی ها بهMsتبدیل شدند و برای کاهش خطا، زلزله های زیر ۲/۷را حذف کردیم کهتعداد زلزله ها به ۵۲۲ زلزله رسید. با استفاده از نرم افزارZmapپارامترهای لرزه خیزیMc و b و aمحاسبه و شتاب حاصل از فعالیت چشمه برای دوره های بازگشت ۵۲ سال، ۳۲۲ سال و ۵۳۵ سال برآورد شد. نتایج بدست آمده از تحلیل خطر زلزله در محل ساختگاه مورد نظر به روش احتمالاتی نشان می دهد که شهرستان چالوس جزء مناطق پرخطر می باشد