سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

وجیهه جوانی جونی –

چکیده:

باتوجه به گفته مقام معظم رهبری کهدرتحقیق شعارتولید ملی حمایت ازکار و سرمایه ایرانی همه مسئولند دراین راستا محقق سعی براین داشته تا با ارایه این مقاله تلاشی هرچند کوچک درپیشبرد این هدف داشتهباشد هدف ازاین پژوهش ارایه راهکارهایی برای ارزیابی خطرات بالقوه گریبکس های قفسه های دانیلی کارگاه نورد ۳۵۰کارخانه ذوب آهن اصفهان و دسته بندی آنها براساس احتمال رخداد وقوع وشدتشان و براساس این دسته بندی استفاده ازمتد های ارزیابی ریسک برای کاهش و یا قابل قبول ساختن آنها مدنظر است تا به هدف پژوهش که همانا ارایه اقدامات اصلاحی درجهت کاهش و حذف نمره عوامل شدت اثر احتمال وقوع و شناسایی خطا است نایل آییم برای این منظور متد FMEA را مدنظر قرار داده و با رفع معایب آن تقویت مزایا و تغییرات اعمالی برحسب پروژه های مختلف و با دیدگاه های مختلف مبنی برمشخصات منحصربفرد هرعملیات سعی درارزایبی و انالیز خطرات و ریسکهای موجود و مدیریت آنها برای رسیدن به ابزارتولیدی مناسب داریم براین اساس پس ازتعیین ابزار تولید موردنظر براساس نمونه گیری موردی و پس ازبررسی وضعیت موجود و نقاط ضعف و قوت گریبکس ها و بررسی حوزه و محورهای کاردستگاه براساس وظیاف تعریف شده آن به وظایف آن و خطاهایی که درهروظیفه ممکن بود ایجاد گردد پرداخته شد.