سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مریم اقدام – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی سازه های آبی
حسین صدقی – استاددانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
سیدحبیب موسوی جهرمی – دانشیار دانشگاه شهیدچمران اهواز

چکیده:

انباشت رسوبات در مخزن سد پس از احداث آن امری اجتناب ناپذیر بوده و پیش بینی نحوه توزیع رسوبات درمخازن چه در زمان طراحی چه در زمان اجرا حائظ اهمیت فراوان است. در این تحقیق کارآیی مدلهای تجربیافزایش و کاهش سطح در پیش بینی توزیع رسوب گذاری مخزن سد دز با مقایسه نتایج هیدروگرافی این سد ارزیآبی و مشاهده شد که دقت روش کاهش سطح با ۷۹٫۸ % خطا در برآورد حجم مفید باقیمانده و ۹۸۹ .% خطادر برآورد ارتفاع رسوبات نهشته شده در مخزن سد دز در سال ۷ نسبت به روش افزایش سطح نسبتاً بیشتر است