سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس اقتصاد شهری ایران

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

محمدرضا بمانیان – دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
هادی رضایی راد – کارشناس ارشدشهرسازی دانشگاه تربیت مدرس
مجید منصوررضایی – کارشناس ارشد شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

چکیده:

گستره های فقر بخش جداناپذیری از جوامع شهری روزگار معاصر ما را شکل داده اند که بهواسطه تبعات سوء خود مورد توجه جوامع محلی و جهانی قرارگرفته اند تصور عام درخصوص بسط چنین گستره هایی فقر اقتصادی است و سخن در خصوص این گستره ها یادآور ساکنانی است که در دستیابی به نیازهای اولیه زندگی ناتوان بوده و یا با مشکل مواجه هستند اما به راستی میزان اثر گذاری اقتصاد و درآمد به عنوان مهمترین خصیصه ان درشکل گیری و بسط چنین سکونت گاه هایی تا چ ه میزان بوده و آیا مولفه هایی دیگری در بسط این گستره ها اثر گذارند؟ کنکاش درخصوص شکل گیری و بسط گستره های فقر حکایت از اثر گذاری مولفه های چندبعدی اقتصادی اجتماعی کالبدی و محیطی دارند هدف پژوهش حاضر شناسایی میزان اثر گذاری مولفه های موثر در بسط گستره های فقر و روشنگری در خصوص میزان همبستگی خصیصه های اقتصادی به عنوان مهمترین مولفه در باورهای عام کارشناسان دربسط و توسعه چنین گستره هایی است به منظوردستیابی به هدف مذکور روش تحقیق به کارگرفته شده روش توصیفی تحلیلی است جهت شناسایی ارتباطات ذکر شده از تکنیک Delphi وروش ارزیابی فرایند تحلیلی سلسله مراتبی AHP با استفاده از روی هم گذاری لایه ها درسیستم اطلاعات مکانی GIS به عنوان مدل شناسایی گستره های فقر استفاده شده است.