سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

طاهره امامی – دستیار علمی دانشگاه پیام نور استان ایلام
رحیم ناصری – عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام
امیر میرزایی – دانشجوی دکتری اکولوژی کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
میثم مرادی – عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام

چکیده:

به منظور واکنش عملکرد، اجزای عملکرد دانه ماش رقم گوهر به تنش خشکی و فاصله ردیف در ایلام آزمایشی زراعی به صورت فاکتوریل در قالب بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار در شهرستان شیروان چرداول،ایلام در سال ۱۳۸۷ اجرا گردید. عوامل آزمایشی شامل آبیاری ۸۰و۱۱۰و۱۴۰میلی متر از تشتک تبخیر کلاسA )و فاصله ردیف(۲۵و۵۰و۷۵ سانتی متر)انتخاب شدند. نتایج حاصل آزمایش بیانگر آن بود که صفات تحت تاثیر تیمارهای آبیاری از خود اختلاف معنی داری نشان دادند. به طوری که بیشترین تعداد صفات در آبیاری ۸۰ میلی متر تبخیر حاصل گردید. آبیاری در ۱۴۰ میلی متر تبخیر کمترین تعداد صفات را به خود اختصاص داد . البته در بعضی صفات از جمله عملکرد دانه بین آبیاری ۸۰ و ۱۱۰ میلی متر از تشتک تبخیر اختلاف معنی دار مشاهده نشد . بین فواصل ردیف نیز بر روی صفات مورد آزمایش اختلاف معنی داری بدست آمد. فاصله ردیف ۵۰ سانتی متر مقایسه باسایر به دلیل داشتن تعداد غلاف در بوته و وزن هزار دانه بالاتر از عملکرد دانه بالاتری برخورد دار بود . برهمکنش تنش خشکی و فاصله ردیف نیز نشان داد که عملکرد دانه در ۸۰ میلی متر و فاصله ردیف ۵۰ سانتی متر دارای بیشترین میزان می باشد.