سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

فرناز حیدریان – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم
مسعود زاده باقری – استادیار گروه علوم باغبانی دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی
عبدالحسین ابوطالبی جهرمی – استادیار گروه علوم باغبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم

چکیده:

آگاهی از زمان بلوغ از جنبه های مختلف ا ز جمله در تعیین زمان مناسب برداشت حائز اهمیت می باشد . آلوها میوه هایی بسیار فاسد شونده هستند و بر اساس نوع رقم ممکن است که زندگی تجاری بین ۶۲ هفته داشته باشند. بنابراین استفاده از انبار سرد یکی از ابزارهای مهم پس از برداشت برای به تأخیر انداختن تغییراتی ا ست که با رسیدن مرتبط هستند . به منظور بررسی اثر زمان برداشت بر طول مدت انبارداری و ویژگیهای کمی و کیفی آلو رقم سانتارزا آزمایشی به صورت فاکتوریل (فاکتورA با ۳ سطح، روزهای بعد از تمام گل و فاکتور B با ۲ سطح، مدت زمان انبارداری) در قالب طرح بلوک کامل تصادف ی در ۳ تکرار اجرا شد . صفات کمی و کیفی مورد مطالعه در این پژوهش شامل ترکیبات فنولیک، پکتات کلسیم، پکتین PH مواد جامد محلول TSS پتاسیم ، ویتامین ث و وزن میوه در ،( سه زمان برداشت مختلف و هم چنین این صفات در شروع، پایان و در خلال یک دوره ۴۰ روزه انبارداری م ورد بررسی و ارزیابی قرار گرفتند . اندازهگیری ترکیبات فنولیک با استفاده از روش فولین کالتیو و بهوسیله دستگاه اسپکتروفتومتر مدل (UVD-2960 ) انجام شد . نتایج حاصل از این بررسی ها نشان داد، در صورتی که برداشت رقم مورد نظر، ۱۱۵ روز بعد از تمام گل انجام گیر د، می تواند تا ۴۰ روز طول مدت انبارداری را با دمای پایین تحمل کرده وویژگیهای کمی و کیفی خود را حفظ یا بهبود بخشد و هم چنین با افزایش دوره انبارداری میزان ترکیبات فنولیک کاهش یافت.