سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

معصومه نمروری – دانشجویان کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین
قدرت اله فتحی – استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین
عبدالمهدی بخشنده – استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین
محمدحسین قرینه – دانشیارگروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر زمان های مختلف قطع آبیاری در سیست مهای مختلف کودی بر عملکرد و اجزا عملکرد گندم آزمایشی در سال زراعی ۱۳۸۹ – ۱۳۸۸ آزمایشی به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با ۴ تکرار انجام شد. در این آزمایش قطع آبیاری در سه سطح شامل، قطع در مرحله گرده افشانی تا زمان برداشت، در مرحله سنبله روی کامل تا زمان برداشت، شاهد یعنی آبیاری کامل بوده و سیستم های کودی نیز شامل کود شیمیایی، کود دامی، کود بیولوژیک و کود بیولوژیک همراه با کود دامی ۲۰ تن در هکتار در کر تهای فرعی قرار گرفتند که اعمال این تیمارها همزمان با کشت بود. اثر قطع آبیاری بر تعداد دانه در سنبله، دانه در سنبلچه، عملکرد دانه، شاخص برداشت و وزن ۱۰۰۰ دانه معنی دار شد. همچنین اثر کود مصرفی نیز بر تعداد دانه در سنبله، دانه در سنبلچه، شاخص برداشت و وزن ۱۰۰۰ دانه معنی دار شد. نهایت با توجه به نتایج بدست آمده و برای حصول به عملکرد دانه و وزن ۱۰۰۰ دانه بالا، استفاده از کود دامی به همراه آبیاری کامل برای کاشت رقم چمران گندم توصیه م یشود.