سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

عارف خیرجوساربانلار – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت
سیدیعقوب سیدمعصومی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اردبیل
میرعلی سیدمعصومی – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد

چکیده:

ارقامی که از خارج به داخل کشور معرفی می شوند از لحاظ کلیه صفات مورد ارزیابی قرار می گیرند و می توان ازاین ارقام در برنامه های بهنژادی بمنظور انتقال صفات ممتاز به ارقام تجاری موجود و تهیه ارقام پرمحصول و مناسب عملیات مکانیزه استفاده نمود. لذا بررسی حاضر بمنظور مطالعه تنوع موجود در ۴ رقم وارداتی بهمراه دو رقم تجارتی از نظر خصوصیات کمی و کیفی الیاف صورت گرفت. در این پژوهش ارقام مورد نظر در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با ۶ تیمار و ۴ تکرار در منطقه مغان و در اراضی مرکز تحقیقات کشاورزی مغان مورد ارزیابی قرار گرفتند. صفاتی از قبیل عملکرد، زودرسی، وزن قوزه، تعداد قوزه، ارتفاع بوته طول و تعداد شاخه های رویا وزایا بر روی ۵ بوته انتخابی از هر کرت اندازه گیری شد. سرانجام داده های بدست آمده از طریق برنامه های آماری MSTATC, Excel , SAS تجزیه وتحلیل قرارگرفت. نتایج حاصله نشان داد که از نظر صفت زودرسی که یک صفت مهم در منطقه است رقم تجاری مهر زودرس تر از بقیه ارقام بوده ، از لحاظ ارتفاع متوسط بوته رقم ورامین ، از نظر تعدا دمتوسط غوزه در بوته رقم یونانی ۷۳ –S -493 ، از لحاظ وزن بیست غوزه رقم تجارتی مهر و از نظر صفت عملکرد وش رقم ورامین با متوسط عملکرد ۳۳۰۰ کیلوگرم در هکتار بیشترین عملکرد را داشت.