سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهناز صالحی – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
فتح ا.. سرحدی – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
بهرام لطف ا… نیا – کارشناس موسسه تحقیقات علوم دامی

چکیده:

برای تعیین خصوصیات پوست و چرم شتر، از ۲۶ شتر نر و ماده یک کوهانه و آمیخته (تلاقی شتردوکوهانه نر با ماده یک کوهانه) در سن یک سالگی که در دو دوره شش و نه ماه پروار شده بودند، استفاده گردید . پردازش داده ها با مدل خطی تعمیم یافته در نرم افزار SAS انجام گرفت . وزن پوست تر (۱٫۷±۳۴ و ۱٫۳±۲۹٫۳ کیلوگرم) فقط متاثر از اثر جنس (p<0.01) بود. وزن پوست خشک نمکی تحت تاثیرجنس (نر ۰٫۸±۲۲٫۴ و ماده ۰٫۹±۱۹ کیلوگرم) و دوره پروار شش و نه ماه (۰٫۸±۱۷٫۲ و ۰٫۸±۲۴٫۲ کیلوگرم) قرار داشت (p<0.0001). اثر دو دوره پروار بر سطح چرم (۰٫۹۵± ۲۸٫۹ و ۰٫۹۹±۲۶ فوت مربع) معنی دار (p<0.0003) بود. ضخامت قسمت های مختلف پوست و استحکام تحت تاثیرهیچ یک از عوامل و اثرمتقابل آنها قرار نداشت.