سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

احسان درویش پور – کارشناسی ارشد هیدروژئولوژی از دانشگاه صنعتی شاهرود
غلامحسین کرمی – دکتری هیدروژیولوژی از دانشگاه نیوکاسل انگلستان،
عزیزالله طاهری – دکتری چینهشناسی از دانشگاه اصفهان

چکیده:

منطقه مورد مطالعه در شمال غربی شلمزار و جنوب شرقی جونقان در استان چهارمحال و بختیاری قرار دارد. در این ناحیه رخنمونهای از سنگهای کرتاسه تا کواترنر دیده میشود. محدوده مورد مطالعه بهطور عمده در پهنه زاگرس مرتفع و بخش کمی از آن نیز در پهنه سنند ج- سیرجان قرار گرفته اس ت. محدوده مورد مطالعه به ٧ آبخوان تقسیم شده است. با توجه به اطلاعات سنگشناس ی بدست آمد هاز گمانههای حفر شده در منطقه، ستون چینهشناسی هر آبخوان به صورت مجزا ترسیم شده اس ت. واحدهای چینهشناسی متفاوت در منطقه منجر به تشکیل آبخوانهایی با خواص هیدرولیکی مختلفشده است. در این توالیها، واحدهای سنگی به سه گروه آبخوان، لایههای نیم هتراوا و لای ههای ناتراوا تقسیمبندی میگردند. در این تقسیمبندی واحدهای کربناته به عنوان آبخوان، واحدهای کنگلومرائی،آهکها با ترکیب ناخالص و تخریبی به عنوان واحدهای نیم هتراوا و واحدها ی م ارنی در گروه ناتراوا قرار گرفتهاند.