سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

زهرا تندیسه – دانشجوی کارشناسی ارشد زیست محیطی دانشگاه صنعتی شاهرود
ناصر حافظی مقدس – دانشیار گروه زمین شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد
غلامحسین کرمی – دانشیار گروه آب شناسی دانشکده علوم زمین، دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

شهر مشهد در قسمت جنوب متمایل به جنوب شرق آبخوان آبرفتی دشت مشهد قرار دارد. به منظور تعیین خصوصیات هیدروژئولوژیکی آبخوان محدوده شهر مشهد در استان خراسان رضوی اطلاعات چاههای اکتشافی و نیز داده های بلند مدت ۴۳ حلقه چاه مورد بررسی قرار گرفت. برای این کار هیدروگراف چاهها، نقشه هم پتانسیل و نقشه هم افت منطقه در چند بازه زمانی ترسیم و با استفاده از داده های بارندگی منطقه، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. بررسی نقشه های هم پتانسیل سال ۱۳۷۵ و ۱۳۹۰ نمایانگر کاهش فاصله منحنی های تراز در طی زمان و افزایش شیب هیدرولیکی در سمت شرق و جنوب شرق آبخوان شهر مشهد می باشد، به طور کلی سطح آب زیرزمینی در قسمت جنوبی دشت مشهد پایین و به طرف شمال دشت، افزایش می یابد که بیانگر بهرهبرداری بیش از حد از منابع آب زیرزمینی در سمت جنوبی آن است. بهره برداری بی رویه از آبهای زیرزمینی باعث افت سطح آب در محدوده منطقه مطالعاتی گردیده است، هیدروگراف واحد نیز بیانگر روند کاهش سطح آب زیرزمینی در طی دوره ۱۵ ساله است. بیلان آبی منطقه نیز نشان می دهد که کسری مخزن در منطقه در سال ۸۵-۸۴ برابر ۱۲۰/۴۲ میلیون متر مکعب بوده است.