سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

رضا موسی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد استادیار و دانشیارا گروه علوم باغأانی دانشگاه ف
محمود شور – دانشجوی کارشناسی ارشد استادیار و دانشیارا گروه علوم باغأانی دانشگاه ف
علی تهرانی فر – دانشجوی کارشناسی ارشد استادیار و دانشیارا گروه علوم باغأانی دانشگاه ف
غلامحسین داوری نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد استادیار و دانشیارا گروه علوم باغأانی دانشگاه ف

چکیده:

این پژوهک به منوور بررسی برخی از مهمترین خصوصیات فیزیکی و شیمیایی میوه ۶رقم انگور در مرحله رسید در قالب طرح کاملا تصادفی با۴ تکرار انجام شد. خصوصیات فیزیکی شامل وز میوه حجم طول قطر میوه وز بذر درصد وز بذر به وز میوه حجم بذر درصد حجم بذر به حجم میوه و تعداد بذر در هر میوه و خصوصیات شیمیایی شامل مواد جامد محلول درجه pH ویتامین ث اسیدیته قابل تیتراسیو و شاخ طعم میوه اندازه گیری شد. نتایج نشا داد که رقم صاحأی نیشابور با میانگین ۳/۴۷ گرم و ۳/۲۷ سانتیمتر مکعب بیشترین و رقم کشمشی درگزی با میانگین ۱/۵۷ گرم و ۱/۴۲ سانتیمتر مکعب کمترین وز و حجم میوه را به خود اختصاص دادند. رقم امیر ازوم رضائیه بیشترین ۴۰میلی گرم و کشمشی درگزی کمترین ۱۲ میلی گرم وز بذر را داشتند. بیشترین تعداد بذر در میوه رقم ریک بابا مشهد ۲/۷۵ عدد و کمترین تعداد را رقم کشمشی درگزی ۱/۹۳ عدد دارا بود. همچنین نتایج نشا داد که بیشترین میزا مواد جامد محلول ۲۱درصد در رقم تأرزه رضائیه و کمترین میزان ۱۲درصد رقم ریک بابا مشهد مشاهده شد. رقم صاحأی نیشابور بیشترین ۱۰/۵۶ میلی گرم در ۱۰۰ میلی لیتر آب میوه رقم امیر ازوم رضائیه کمترین ۱/۷۶ میلی گرم در ۱۰۰ میلی لیتر آب میوه میزا ویتامین ث را به خود اختصاص دادند. در مجموع رقم صاحأی نیشابور بر سایر ارقام برتری قابل توجهی داشته و توسعه کشت و استفاده از این رقم در برنامه های اصلاحی آینده توصیه می شود.