سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهدی مهرپویان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد
حسین شعبانعلی فمی – دانشیار دانشکده اقتصادو توسعه کشاورزی دانشگاه تهران
فردین مرادیان – مدیرزراعت استان زنجان
اصغر جعفری – کارشناس مسئول زراعت خرمدره

چکیده:

به منظور ارزیابی عملکرد علوه در ۹ هیبرید ذرت سیلویی شامل ZP684 ، NS640جتا FAO 600 ، BC666 ،NS540 ، ZP677،ZP758 بولسون و سیمون در مقایسه با رقم علوفه ای KSC704 آزمایشی در طی سال ۸۹ بر پایه بلوکهای کامل تصادفی درچهار تکرار درشمال شهر خرمدره انجام گرفت نتایج نشان داد که تاثیر تیمار رقم بر صفات مورد بررسی شامل عملکرد علوفه ارتفاع بوته طول بلال قطر بلال متوسط وزن بلال روز تا تاسل دهی روز تا کاکل دهی و متوسط وزن بوته در سطح یک درصد معنی دار است بالاترین عملکرد علوفه برداشت درمرحله خمیری و وزن تک بوته به ترتیب به میزان ۱۲۳/۱ تن درهکتار و ۱۱۷۳ گرم دربوته مربوط به رقم بولسون بود. همچنین بیشترین قطر بلال و ارتفاع بلال نیز به رقم بولسون و بیشترین طول بلال به رقم سیمون و بیشترین وزن بلال در مرحله برداشت فیزیولوژیک به رقم BC666 اختصاص داشت رقم بولسون با توجه به ارتفاع قطر بلال و متوسط وزن بلال بیشتر ودرنتیجه عملکرد علوفه بالاتر رقم برتری نسبت به سایر هیبریدها درنظر گرفته شد.