سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علیرضا قدس ولی – عضو هیئت علمی (استاد یار پژوهش) بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز ت

چکیده:

در مطالعه ی حاضر تأثیر تیمارهای واریته و پوس تگیری روی ترکیب شیمیایی (پروتئین، گلوکزینولات، اسید فیتیک ایزوله های پروتئینی رسوبی تهیه شده از کنجاله و آرد ارقام کانولای کوانتوم، پی. اف ۷۰۴۵/۹۱ و هایولا ۴۰۱ و برخی خصوصیات عملکردی (شاخص حلاّلیت نیتروژن، جذب و روغن، فعالیت امولسیونی، ظرفیت کف زایی) ایزول هها در آزمایشات فاکتوریل ۳ ۲ در قالب طرح کاملاً تًصادفی با سه سطح رقم (کوانتوم، پی. اف و هایولا)، دو سطح نمونه (کنجاله و آرد) و درسه تکرار مورد مطالعه قرار گرفت و با موارد مشابه خود در ایزول هی پروتئینی تهیه شده از کنجاله ی تجاری کانولا مقایسه گردید. در این تحقیقpH بهینه ی استخراج پروتئین و ترسیب به تر تیب ۱۲ و ۵/۵ در نظر گرفته شد. پوست گیری تاثیر معنی دار P< 0/01 روی افزایش میزان پروتئین و اسید فیتیک ایزول هها داشت. میزان گلوکزینولات ایزول ههای پروتئینی قابل تشخیص نبود (کمتر از ۰/۲ میلی گرم در گرم نمونه). بیشینه ی تولید ایزوله در نمونه های واریته ی پی. اف مشاهده شداختلاف معنی دار (P<0/01 بین میزان پروتئین ایزوله ها مشاهده نشد، ولی میزان اسید فیتیک آنها تفاوت معنی دارP<0/01 ) نشان داد. پوست گیری تأثیر معنی دار(P<0/01 روی شاخص حلاّلیت نیتروژن ایزول هها داشت. واریته و پوست گیری تأثیرمعنی دارP<0/01 روی جذب روغن، جذب آب، فعالیت امولسیون کنندگی و ظرفیت کف زایی ایزول هها داشتند. ایزول ههای تهیه شده از نمونه های هایولا و پی. اف به ترتیب بیشینه ی جذب روغن و فعالیت امولسیونی (اختلاف معنی دار P<0/05 رانشان دادند. بر اساس نتایج این تحقیق، م یتوان از ایزوله های پروتئینی رسوبی به عنوان اتّصال دهنده و یا حجم دهنده درصنایع گوشت استفاده نمود