سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ناصر صفاری – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زا
عبدالعظیم عظیمیان – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زا

چکیده:

این مقاله به بررسی نتایج مطالعات زمین شناسی مهندسی و مکانیک سنگ انجام شده در ساختگاه سد فرخی می پردازد. سد فرخی یک سد خاکی با هسته رسی می باشد. این سد بر روی رودخانهفرخی در شمال شرق قائن ساخته می شود. سنگهای تشکیل دهنده پی سنگ این سد عمدتا لایههای کنگلومرای نئوژن و رسوبات عهد حاضر هستند. در این مقاله طبقه بندی توده مهندسی سنگ بر اساس سیستم های طبقه بندیGSI و Q-system ، RMRبرای بهترین وبدترین شرایط ممکن پی سنگ سد، انجام شده است. معیارهای شکست توده سنگهای کنگلومرایی در ساختگاه سد بااستفاده از نرم افزارRocLabتعیین گردیده است. همچنین تغییرات پارامترهای زمین شناسیمهندسی در محیط نرم افزار ۲۰۰Rock work به منظور ارائه دید سه بعدی و قضاوت مهندسی ساده تر انجام و نتایج آن به صورت مقاطع مناسب ارئه شده است