سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

دانش رضایی راد – دانشجوی کارشناسی ارشد
داود بخشی – استادیاران گروه علوم باغبانی دانشگاه گیلان
محمود قاسم نژاد – استادیاران گروه علوم باغبانی دانشگاه گیلان
حبیب الله سمیع زاده – دانشیار گروه بیوتکنولوژی دانشگاه گیلان

چکیده:

استان گیلان یکی از رویشگاه های طبیعی انواع گلاب یهای وحشی (Pyrus sp.) است که در زبان محلی به نام خوج مشهور هستند. علیرغم تنوع بسیار گسترده، اطلاعات مدونی در مورد این گلاب یها در دست نیست. تحقیق حاضر، درسا ل های ۸۸ و ۸۹ ، به منظور بررسی جنبه های مختلف رشد و نموی چند ژنوتیپ منتخب گلابی وحشی شامل لتنز، خال شکن، آمرود، ارباخوج، گلابی خوج، آب خوج، رشته خوج، خوج بابائی، سنگ سر و زیزالینگ در منطقه فومنات استان گیلان و بر اساس دستورالعمل ملی آزمون یکنواختی، تمایز و پایداری در گلابی (DUS) انجام شد. نتایج نشان داد که فرم درختان مورد بررسی از افراشته در لتنز تا گسترده در ارباخوج متغیر بود. ژنوتیپ لتنز با بزرگترین میوه، زودرس ترین میوه را داشت . در مقابل، ژنوتیپ زیزالینگ دیرر سترین میوه را داشت. از نظر تعداد اندا مهای گل، در میان ژنوتیپ ها، لتنز به تعداد ۱۰ عدد بود در حالی که در بقیه ژنوتی پها به تعداد ۵ عدد بوده است. به طور کلی صفات کلیدی دستورالعمل DUS قادر به تمایز ژنوتیپ ها می باشد.