سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

غلامرضا طاهری – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد علوم باغبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
حسن حاج نجاری – استادیار موسسه تحقیقات بذر ونهال کرج

چکیده:

خصوصیات رشدی، عملکرد و پومولوژی ۹ رقم شلیل و ۲۲ رقم هلوی تجارتی پیوند شده بر پایه میسوری در سا لهای ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ با استفاده از توصیفگر هلو و دستورالعمل ملی آزمون های تمایز، یکنواختی و پایداری در هلو و شلیل (D.U.S) در شرایط آب وهوایی مغان و رکوردگیری از ۶۰ صفت مختلف مورد ارزیابی قرار گرفت. داده های به دست آمده با استفاده از نرم افزار آماری MSTAT C مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و مقایسه میانگی نها به روش آزمون چند دامن ه ای دانکن صورت گرفت. نتایج نشان داد ارقام ارزیابی شده در تمام خصوصیات انداز هگیری شده در سطح یک درصد با هم اختلاف معنی داری داشتند. تنوع ژنتیکی قابل ملاحظه ای از نظر صفات کلیدی در بین ارقام مشاهده شد. متوسط عملکرد در درخت ارقام هلو از ۴۶ کیلو گرم اسپرینگ تایم تا ۱۲۳ کیلوگرم جی .اچ.هیل؛ و در ارقام شلیل از ۵۲ کیلو گرممورتون تا ۱۲۲ کیلو گرم ایندیپندانس متغیر بود. مواد جامد محلول در ارقام هلو از ۸/۳% در روبین تا ۱۵% در لورینگو در ارقام شلیل از ۱۰/۳% نکتارد ۹ تا ۱۴/۴ % سیلورلود متغیر بود. نتایج به دست آمده از نظر گزینش ارقام تجارتی برتر نشان داد که در منطقه مغان و مناطق دارای شرایط آب و هوایی مشابه به منظور توسعه سطح زیر کشت و احداث با غهای صنعتی و نیز در برنامه های به نژادی می توان از ارقام هلوی اسپرینگ تایم، اسپر ینگ کرست ، ردتاپ ، لورینگ ، انجیری ، جی.اچ.هیل و سان کرست و از ارقام شلیل ایندیپندانس،استارک سانگلو واستارک رد گلد بهره جست.