سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

جواد بهروزی – دانشجوی کارشناس ارشد علوم و تکنولوژی بذر دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشه
علیرضا سوهانی دربان – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
حسین رجبی دوغ آبادی – دانشجوی کارشناس ارشد علوم و تکنولوژی بذر دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشه

چکیده:

به نمظور بررسی خصوصیات جوانه زنی گوجه فرنگی رقم کلجی این ازمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح آماری کاملا تصادفی در ۳ تکرار اجرا شد. سطوح پرایمینگ شامل ۴ سطح ( ۰ و ۱۲ و ۱۸ و ۲۴ ساعت) و تنش شوری در سه سطح ( ۰ و ۳- و ۶- بار) با استفاده از نمک Nacl بود. بر اساس نتایج تجزیه واریانس آزمایش هیدروپرایمینگ بر طول ساقه چه، وزن تر گیاهچه، سرعت جوانه زنی و درصد جوانه زنی در سطح ۵ درصد اثر معنی داری داشت ولیکن بر سایر صفات اثر معنی داری نشان نداد. سطوح شوری نیز بر طول ریشه چه، طول ساقه چه، وزن تر گیاهچه، سرعت جوانه زنی، درصد جوانه زنی اختلاف معنی داری را در سطح احتمال ۱ درصد نشان داد. هیدروپرایمینگ باعث افزایش سرعت جوانه زنی بخصوص در تیمار ۲۴ ساعت شد ( ۸/۰۶۳ بذر/روز). ولیکن تنش خشکی درصد و سرعت جوانه زنی را بطور معنی داری کاهش داد. بر اساس نتایج بدست آمده مشخص شد حساسیت اندام های هوایی نسبت به تیمارهای مختلف تنش شوری بیشتر از ریشه است. وزن خشک ساقه چه، همانند طول آنها، نسبت به تنش شوری حساس بوده اما میزان کاهش در بذور پرایم شده به مراتب کمتر از بذور غیر پرایم بود به طوریکه می توان گفت با تکنریک هیدرو پرایمینگ قبل از کاشت می توان اثرات سوء تنش شوری را در مرحله جوانه زنی و رشد گیاهچه به طور معنی داری کاهش داد.