سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

اقبال گراوندی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی- دانشگاه شوشتر
امیرعباس کمان بدست – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

چکیده:

کاربرد مدل های ریاضی در طرحهای مهندسی رودخانه عموما امری اجتناب ناپذیر می باشد با این وجود نیاز حداقل به اطلاعات صحرایی؛ حجم محاسباتی اندک و درجه اعتماد مدل های ریاضی در رودخانه ها باید مد نظر قرار گیرد همچنین محاسبه و پیش بینی خصوصیات جریان و فرسایش و رسوبگذاری در روخانه ها اهمیت بسیار زیادی دارد. اهداف اصلی درتحقیق حاضر عبارتست از : شبیه سازی رودخانه با استفاده از مدل ریاضی HEC-RAS ، ارزیابی پروفیل سطح آب رودخانه چرداول در سه جریان شاخص (۱۲۷/۲۲، ۳۷۴/۲۴ و ۴۳۵/۵۹ مترمکعب در ثانیه). که نتایج حاصل از محاسبه خصوصیات جریان در طول رودخانه چرداول (عمق جریان، سرعت جریان، تنش برشی جریان، عرض سطح آب و مرزهای پیشروی سیلاب در دو سمت رودخانه) در شرایط طبیعی و موجود سیستم رودخانه چرداول در محدوده بازه انتخابی در این مقاله ارایه شده است.