سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

طیبه پریزن – کارشناس ارشد علوم و صنایع غذایی
امیرحسین الهامی راد – استادیار دانشگاه آزاد سبزوار
محمد آرمین – استادیار دانشگاه آزاد سبزوار
مهناز خلیلی – دانش آموخته کارشناسی ارشد صنایع غذایی

چکیده:

امروزه بهدلیل افزایش نامطلوب آنتی اکسیدانهای سنتزی تمایل روزافزونی به استفاده از آنتی اکسیدانهای طبیعی وجود دارد به همین دلیل دراین پژوهش ابتدا ترکیبات فنلی برگ سنا توسط حلال متانول به روش پرکولاسیون استخراج شد راندمان استخراج عصاره متانولی ۱۴/۱۷% گزارش شد سپس میزان کل ترکیبات فنولی موجود درعصاره به روش فولین ـ سیوکالتیو تعیین گردید نتایج بیانگر این مطلب بود که مقدار این ترکیبات در عصاره متانولی ۳ / ۰ ± ۶۶۵ برحسب گرم اسید گالیک موجود دریک کیلوگرم ماده خشک می باشد درمرحله بعدی قدرت احیا کنندگی عصاره مورد بررسی قرارگرفت فعالیت رادیکال گیرندگی عصاره به روش DPPH سنجیده شده نتایج نشان داد که مقدار Ic50=ppm 47 / می باشد ارزیابی رابطه بین میزان ترکیبات فنلی و خاصیت رادیکال گیرندگی عصاره نشان داد که بین میزان ترکیبات فنلی و درصد مهارکنندگیدرعصاره همبستگی مثبت ( ۹۶ / ۰ r = درسطح ۰/۰۱ وجود دارد براین اساس مشخص گردید که با افزایش مقادیر ترکیبات فنلی قدرت آنتی رادیکالی عصاره نیز افزایش می یابد.