سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سیدهاشم صمدی ریکنده – دانشجوی ارشد دانشگاه تربیت مدرس
محمدهادی خوش تقاضا – دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

دراین مقاله به بررسی تاثیر فرایند خشک شدن لایه های سیب گلاب در دو خشک کن جریان هوای گرم و مادون قرمز پرداخته شدها ست و سپس ضریب نفوذ حرارت بهترین مدل ریاضی و بازده حرارتی درایندو خشک کن بدست آورده شده است نتایج نشان داد برای خشک کن مادون قرمز مدل میدیلی برای شدت تابش ۰/۳۱w/m2 و ۰/۴۹ و مدل لگاریتمی برای شدت تابش ۰/۲۲w/m2 مناسب می باشد برای خشک کن جریان هوای گرم مدل لگاریتمی بهترین مدل و دردماهای بالاتر مدل میدیلی مناسب می باشد مقدار ضریبی نفوذ حرارتی برای خشک کن مادون قرمز و جریان هوای گرم به ترتیب بین ×۱۰-۷- ۴ /۴۸۲ ×۱۰-۷ m2/s 3/215 ٚ ×۱۰-۷- ۴/۴۸۸ ×۱۰-۷ m2/3/296 می باشد بیشترین بازده حرارتی خشک کن مادون قرمز و جریان هوای گرم به ترتیب ۸۲/۲ و ۱۷/۲% محاسبه شد.