سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی بیابان

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سعید سلطانی – دانشیار دانشگاه صنعتی اصفهان
مهوش محرابی – کارشناس ارشد بیابان زدایی دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

خشکسالی از جمله بلاهای طبیعی است که رخداد آن اثرات بسیار زیانباری بر اکوسیستم های مختلف وارد میسازد. بررسی علمی این بلای طبیعی یکی از نیازهای اساسی برنامه ریزی های کشاورزی و منابع آب در اقلیمهای خشک محسوب میشود، برای مقابله با بحران ناشی از خشکسالی (کمبود و فقدان آب و توسعه و گسترش مناطق بیابانی)، بایستی با دیدی باز تر به این فاجعه نگاه نمود و به مطالعه و بررسی این بلایای طبیعی پرداخت. یکی از روش های مطالعه و ارزیابی خشکسالی استفاده از شاخص های خشکسالی می باشد. در این مطالعه ارزیابی خشکسالی بر اساس دو شاخص خشکسالی بارش استاندارد (SPI) و شاخص جریانات رودخانه ای (SDI) در ۸ ایستگاه معیار حوزه آبخیز سد درود زن ودر سال های اماری ۲۵ ساله (۸۹-۶۴) و دوره های ۳و۶و۹و۱۲ ماهه صورت گرفته است . در این بررسی بازسازی داده ها با استفاده از روش همبستگی بین ایستگاهها و رگرسیون گیری صورت گرفته است. پس از محاسبه شاخص SDI,SPI در ایستگاهها مشاهده گردید که شاخص SDI به دلیل لحاظ نمودن فاکتور جریانات رودخانه ای که کلید اصلی برای شناسایی خشکسالی هیدرولوژیک می باشد، به طور دقیقتر و محسوس تر خشکسالی را نشان می دهد. به طور کلی با مقایسه دو شاخص مشخص شد که در سال های ۶۴-۶۸ دوره ی کوتاه مدت خشکسالی وجود داشته پس از آن خشکسالی در وضعیت نرمال بوده اما در سال های اخیر (۸۷-۸۸)و(۸۹-۸۸) وضعیت تغییر نموده و خشکسالی در وضعیت شدید تری به وقوع پیوسته است.