سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

الهام احمدی – موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور
محمدفاضل حلاجی ثانی – موسسه تحقیقات مرکبات کشور

چکیده:

راب خاکستری Parmacella ibera Eichw. یکی از مهمترین آفات باغات و نهالستان های مرکبات در استان مازندران بشمار می آید. خسارت آفت از طریق تغذیه از برگ و میوه درختان مرکبات می باشد. به منظور ارزیابی خسارت این گونه در سال ۱۳۸۶، چهارتراکم به نسبتهای یک، پنج، ده و پانزده راب به همراه تیمار شاهد، برای هرکدام از تراکم ها روی یک شاخه از یک درخت ۱۲ تا ۱۵ ساله پرتقال تامسون ناول و نارنگی انشو با شش تکرار در یک جهت رهاسازی گردید و تعداد برگهای سالم قبل از رهاسازی مورد شمارش قرار گرفتند. تعداد برگهای تغذیه شده و کل برگهای موجود روی هر شاخه در فواصل هفت روز شمارش شدند. همچنین تعداد میوه های تشکیل شده در ابتدای رهاسازی شمارش و تا پایان نمونه برداری ها، وزن آنها با تیمار شاهد مورد مقایسه قرارگرفت و تاثیر تغذیه در تراکمهای مختلف ارزیابی شد. نتایج نشان داد که میانگین برگ ها و میوه های خسارت دیده در تیمارهای مختلف در فاکتور رقم و نیز فاکتور انبوهی در سطح احتمال پنج درصد دارای اختلاف معنی دار بود. رابطه بین تراکم آفت با خسارت به محصول خطی و همبستگی بین تعداد برگ و میوه خسارت دیده و درصد کاهش عملکرد در ارقام پرتقال تامسون ناول و نارنگی انشو با انبوهی جمعیت راب مثبت و در سطح ۵ درصد معنی دار بود. میانگین درصد خسارت به میوه در تراکم های مختلف آفت در ارقام پرتقال تامسون ناول و نارنگی انشو در مقایسه با تیمار شاهد تفاوت معنی داری در سطح پنج درصد داشته است. با توجه به نتایج، نارنگی انشو نسبت به پرتقال تامسون ناول حساس تر می باشد.