سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

جعفر محمودی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حشره شناسی، گروه گیاهپزشکی دانشکده علوم ک
علیرضا عسکریان زاده – گروه گیاهپزشکی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه شاهد، تهران
جابر کریمی –
حبیب عباسی پور –

چکیده:

بید چغندرقندScrobipalpa ocellatella، Boyd جزو آفات اختصاصی چغندرقند است و تقریباً در تمام نواحی چغندرکاری ایران وجود دارد. این تحقیق به منظور ارزیابی خسارت این آفت انجام گرفت و خسارت آفت از لحاظ کاهش عملکرد (کمی) و تاثیر بر عیار و استحصال قند (کیفی) در سه رقم دروتی، پائولینا و ناگانو بررسی شد خسارت کمی آفت بر عملکرد ریشه در هر سه رقم معنی دار بود(p<0.01 و این آفت بر رقم دروتی، پائولینا و ناگانو به ترتیب۱۶/۴۵ و ۲۸ و ۷/۵ درصدخسارت وزنی وارد می نماید. کاهش عیار نیز در هر سه رقم معنی دار بود و به ترتیب ۱/۱۳ و ۱/۷۸ و ۱/۵۳ واحد از عیار سه رقم فوق کاسته شده است. آفت روی درصد استحصال شکر در هر سه رقم خسارت ایجاد می نماید (p<0.01 همچنین کاهش میزان شکر خالص و افزایش درصد شکر موجود در ملاس نیز در تیمارهای آلوده مشهود است و این موضوع در هر سه رقم دیده می شود. نتایج تجزیه آماری نشان می دهد که بین رقم و خسارت اثرمتقابل وجود داشته و ررقم پائولینا در مقایسه با دو رقم دیگر نسبت به این آفت حساستر است