سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

فهیمه بنی اسد – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس تهران
صادق خلیلیان – عضو هیئت علمی گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس تهران
محمد قربانی – عضو هیئت علمی گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

امروزه تغییر اقلیم اثرات انکارناپذیری بر کلیهی بخشها بخصوص بخش کشاورزی دارد. بررسی و ارزیابی اثرات اقتصادی ناشی ازتغییر اقلیم بر این بخش میتواند موجب بهبود و توسعه راهبردهای مدیریتی شده و سبب کاهش اثرات سوء تغییر اقلیم در اینبخش گردد. در این مطالعه سعی شده تا با تبیین تئوریک و طراحی یک مدل در قالب رهیافت ریکاردین و با استفاده از تکنیک پانل پویا مبتنی بر روش گشتاورهای تعمیمیافته (GMM) ، به بررسی اثر نهایی تغییر اقلیم بر درآمد و سود گندمکاران استانخراسان رضوی، پرداخته شود. نتایج نشان میدهد، اثر نهایی دمای فروردین و اردیبهشت در تمامی شهرستانها مثبت بوده ونشانگر آن است که میانگین این متغیر اقلیمی در بازه بهینه)پایینتر از نقطه بحرانی یا حد بالا( میباشد. با توجه به این متغیر بیشترین اثر نهایی بدست آمده مربوط به شهرستان قوچان با ۵۹۸۱/۹۴تومان در هکتار و کمترین آن مربوط به شهرستان گناباد با ۱۷۱۵۸/۰۷ تومان در هکتار میباشد