سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

زهرا اجلی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی استخراج معدن دانشگاه صنعتی سهند،
جواد ستاروند – استادیار دانشکده مهندسی معدن دانشگاه صنعتی سهند،

چکیده:

تخمین خردشدگییکی از ملزومات اساسی در رسیدن به نتایج بهینه از یک عملیات آتشکاری میباشد، بطوریکه خردشگی دقیق و مناسب میتواند تاثیر بسزایی در بهبود عملکرد فعالیتهای بعدی داشته باشد. در این پروژه تاثیر توزیع اندازهسنگهای توده حاصل از آتشکاری بر زمان بارگیری بررسی شده و توزیع بهینه برای رسیدن به بالاترین بازده ماشینآلات و کوتاهترین زمان بارگیری جهت کاهش هزینههای بارگیریتحلیل شده است. در این تحقیق به منظور بررسی خردشدگی پلههای مختلف معدن مس سونگون، تصاویر متعددی از ۹ پله تهیه گردیده و توسط نرمافزارSplit-Desktopآنالیز شدهاند. همچنین سیکلهای بارگیری نیز در این پلهها اندازه گرفته شده و میانگین زمان یک سیکل بارگیری در هر پله تعیین شده است. نتایج حاصل از تحلیلهای صورت گرفته بر اساس نمودارهای دانهبندی حاصل از پردازش تصاویر و مقایسه نمودارهایحاصل با سیکلهای بارگیری نشان دادند که در صورت وجود بلوکهای بزرگ و وجود پخششدگی در ابعاد قطعات، سیکل بارگیری بطور قابل ملاحظهای افزایش مییابد، این در حالیست که وقتی اکثر قطعات در دامنه ۱۰-۱اینچ قرار دارند و پخششدگی کمتر است زمان بارگیری کاهشمییابد