سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی ساخت و ساز شهری در مجاورت گسلهای فعال

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علیرضا پاچناری – دانشجوی دکتری سازه دانشگاه صنعتی امیرکبیر
ابوالقاسم کرامتی – استادیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر
زهرا پاچناری – دانشجوی دکترای سازه دانشگاه تهران

چکیده:

بخش مهمی از سازه های بتنی پراهمیت ایران نسبتا کوتاه و دارای سیستم قاب خمشی متوسط و در مجاورت گسلهای فعال هستند حال آنکه تحقیقات موجود خرابی پیش رونده توجه خاصی به این دسته از سازه ها نگرده اند دراین مقاله برمبنای معیارهای پذیرش سند UFC اثر حذف تعدادی از ستونهای یک سازه واقع در منطقه با لرزه خیزی بالا با روشهای خطی و غیرخطی بررسی می شوند با توجه به کم بودن نیروی جانبی باد توصیه شده توسط UFC در مقایسه با زلزله و اثرات احتمالی نیروی جانبی درایجاد یا تشدید تغییر شکلهاه و افزایش نیروهای داخلی اعضا و تغییر درا لگوی رفتار غیرخطی سازه کلیه آنالیز های مربوط به حذف ستونهای مختلف با درنظرگرفتن نیروی جانبی زلزله به جای بادتکرار شده است بررسی ها نشان میدهندکه سازه مذکور در برابر خرابی پیشرونده حساس بوده و برخلاف معیارهای آنالیز دینامیکی غیرخطی قادر به تامین معیارهای آنالیز استاتیکی غیرخطی نمی باشد.