سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

پیمان اسفندیارپور – هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان
مسعود موسی نژاد – کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان

چکیده:

به منظور مطالعه خاکهای جنگلهای منطقه دهبکری و قنات ملک در استان کرمان دو منطقه به عنوان مناطق مورد مطالعه انتخاب شد. سپس در پلاتهای مختلف تعدادی نمونه خاک برداشت و جهت اندازه گیری برخی صفاتفیزیکی و شیمیایی به آزمایشگاه ارسال گردید. داده های بدست آمده با استفاده ار نرم افزار Minitab مورد بررسی و تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند. بین عوامل مهم اکولوژیک مثل ارتفاع از سطح دریا و درصد شیب، عمق خاک،میزان مواد آلی، میزان آهک خاک، آنالیز واریانس خاک یک طرفه انجام شد. برخی از صفات اندازه گیری شده در بین رویشگاههای دهبکری ، قنات ملک، در سطوح ۹۹% و ۹۵% با هم اختلاف معنی داری داشتند. همچنین اختلافارتفاع بر میزان قابل جذب عناصر میکرو خاک به صورت معنی داری تاثیر داشت