سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

پیمان اسفندیارپور – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان
عیسی اسفندیارپور – استادیار دانشگاه ولی عصر رفسنجان

چکیده:

بررسی خاکهای منطقه گهرت و قابلیت اراضی به شناساایی خاکهاای منطقاه و بهاره بارداری از اراضای و راههاای جلوگیری از فرسایش کمک شایانی می کند. در این تحقیق طبقه بندی اراضی، تعیین اراضی از نظر کشاورزی و مناابعطبیعی است . این طبقه بندی بر اساس طبقه بندی اراضی ایران تهیه و در آن عواملی از قبیل قابلیت نفوذ، بافت خاک سطحی ، میزان سنگریزه در سطح و طبقات خاک، عمق موثر خاک، میزان شوری و قلیائیت و نوع طبقه محدود کننادهو همچنین عوارض طبیعی از قبیل شیب و پستی و بلندی و فرساایش و سایلگیری و ساطح آی زیرزمینای و وضاعیت زهکش زمین در نظر گرفته می شود و همچنین اشکال فرسایش در منطقه مورد مطالعه قرار گرفت و مشخص گردیاد. در این منطقه به دلیل شیب زیاد ) از نظر درجه، طول شیب، جهت( و مدیریت غلط و اشاتباه بهاره بارداری از اراضایباعث شده که فرسایش پذیری خاک سریعتر انجام گیرد