سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

پیمان اسفندیارپور – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان
بیژن پورصفری – کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان
هرمزد نقوی – استادیار پژوهش مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمان

چکیده:

به منظور مطالعه خاکهای جنگلهای غرب ایران زاگرس در استان کرمان پنج منطقه به عنوان مناطق مورد مطالعه –انتخاب شد. سپس در پلاتهای مختلف تعدادی نمونه خاک برداشت و جهت اندازه گیری برخی صفات فیزیکی و شیمیاییبه آزمایشگاه ارسال گردید. داده های بدست آمده با استفاده ار نرم افزار Minitab مورد بررسی و تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند. بین عوامل مهم اکولوژیک مثل ارتفاع از سطح دریا و درصد شیب، عمق خاک، میزان مواد آلی، میزان آهکخاک، آنالیز واریانس خاک یک طرفه انجام شد. برخی از صفات اندازه گیری شده در بین رویشگاههای حشرآباد، بلورد ، قنات ملک، دهسرد، تخته بنه در سطوح ۹۹% و ۹۵% با هم اختلاف معنی داری داشتند. همچنین اختلاف ارتفاع بر میزان قابل جذب عناصر میکرو خاک به صورت معنی داری تاثیر داشت