سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مرجان پدیدار – عضوباشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزادخوراسگان
علیرضا حسین پور – دانشگاه شهرکرد

چکیده:

مس ازجمله عناصر کم مصرف است که گیاه جهت رشد بهینه خود به آن احتیاج دارد دربسیاری ازخاکهای آهکی مقدار کافی مس برای رشد گیاهان وجود ندارد و یکی ازمحدودیت های عمده رشد محصولات کشاورزی است دراین مطالعه برای اندازه گیری جزءهای مختلف مس و مقادیر قابل دسترس آن برای گیاهان از روش عصاره گیری متوالی استفاده شده است نتایج نشان داد که بیشترین میانگین مقدار مس درجز باقیمانده ۱۴/۳۹ میلی گرم برگرم بود که این مقدار ۶۵درصدکل میزان مس عصاره گیری شدهدرروش عصاره گیری متوالی و کمترین میانگین مقدار آن درجز محلول +تبادلی ۱/۷۳ میل یگرم برگرم که شامل ۸درصد میزان مس عصاره گیری شده بود میانگین میزان مس استخراج شده توسط NaOH مقدار ۲/۶۶ میلی گرم برگرم بود که این مقدار ۱۲درصد کل میزان مس عصاره گیری شده درروش عصاره گیری متوالی را دربرمیگیرد میزان جذب و تشکیل پیوند بین مس و ماده آلی خاک مکانیسم مهمی درمیزان تثبیت و تحرک مس درخاک ها است.