سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محسن ارسلانی – دانشجوی کارشناسی ارشد اقلیم شناسی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران

چکیده:

متغیرهای اقلیمی مهمترین فاکتورهای محدود کننده رویش سالیانه گونههای درختی هستند. بین رویش سالیانه درخت و متغیرهای اقلیمی، بر اساس نوع نیازهای درخت روابط مختلفی وجود دارد. به منظور ارزیابی رابطه اقلیم-رویش درختان بلوط در سه رویشگاه از زاگرس میانی در غرب ایران از دو گونه درختی بلوط با استفاده از یک مته رویش سنج نمونه برداری به عمل آمد. بعد از آماده سازی نمونهها در آزمایشگاه، با استفاده از دستگاه اندازهگیری LINTAB5 پهنای حلقههای رویشی نمونهها با دقت ۰/۰۱ میلی متر از سمت پوست به مغز اندازهگیری شدند. تطابق زمانی نمونهها به صورت چشمی و آماری توسط نرمافزار تخصصی TSAP برای نمونهها انجام شد. سپس جهت حذف اثرات غیر اقلیمی از منحنیهای رویشی، سری زمانی حلقههای رویشی با استفاده از برنامه ARSTAN با وزن پالایشی ۳۰ ساله استاندارد سازی شد. نتایج این تحقیق نشان میدهد که بارش در دوره زمانی اکتبر تا می دارای اثر مثبت بر روی رویش درختان در سه رویشگاه میباشد و برعکس دمای حداکثر تاثیر منفی بر رویش درختان در این رویشگاهها دارد. تطابق زمانی منحنیهای رویشی درختان این منطقه نشان میدهد که این گونهها دارای الگوی رویشی تقریبا مشابهی میباشند. همچنین علیرغم تفاوت در نوع گونهها، واکنش آنها به متغیرهای اقلیمی تقریبا مشابه میباشد که این امر به خوبی نشان میدهد که این گونهها بطور محسوسی تحت تاثیر متغیرهای اقلیمی بارش و دمای حداکثر قرار دارند و میتوانند جهت بازسازیهای اقلیمی بعنوان یک شاخص ارزشمند مورد استفاده قرار گیرند.