سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی انتقال آب بین حوضه ای (چالشها و فرصتها)

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

فاطمه محمدی – کارشناس ارشد سازه های آبی و کارشناس مرکز تحقیقات منابع آب شهرکرد
روح الله فتاحی – استادیار گروه آب دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد
حسین صمدی بروجنی – استادیار گروه آب دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد و رئیس مرکز تحقیقات م
مهسا جوادی – دانشجو کارشناسی ارشد سازه های آب دانشگاه شهرکرد

چکیده:

از پارامترهای مهم در انتقال آب، ظرفیت تامین در حوضه مبداء، ایجاد کمترین آسیب در زیست بوم حوضه مبداء و نیاز سنجی در حوضه مقصد است. لذا در هر پروژه ای با توجه به تنوع و پیچیدگی فراوان در معیارهای تعیین شده، استفاده از روش های تصمیم گیری چند معیاره امری کاملاً بوده و از سوی دیگر معیارهای زیست محیطی و اجتماعی علاوه بر معیارهای اقتصادی طرح، از معیارهای مهم ومؤثر در تصمیم گیری می باشند. لذا در این مطالعه ۷ گزینه پیشنهادی طرح انتقال آب بهشت آباد با در نظر گرفتن ۶ معیار کمی و کیفی که خود شامل زیر معیار نیز بودند با استفاده از روش AHP رتبه بندی گردیدند. با انجام آنالیز حساسیت در مقادیر وزن هر معیار به میزان ۲۰و ۴۰ درصد افزایش و کاهش، حساسیت معیارهای مورد مطالعه نسبت این تغییرات سنجیده شد. نتایج این مطالعه حاکی از آن است که معیار سهولت بهره برداری مهمترین معیار مورد مطالعه می باشد. همچنین معیار زیست محیطی چهارمین معیار حساس می باشد و تغییر وزن معیارهای اجتماعی، زمین شناسی تغییری در رتبه بندی ایجاد نمی کنند. در کل می توان بیان نمود که بیشترین حساسیت (۸۵۸/۴۲%) در افزایش وزن معیار به میزان ۴۰% می باشد.