سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد مسعود عاطف – کارشناس آزمایشگاهی پالایشگاه اول مجتمع گاز پارس جنوبی
عبداله سلیمی –
جواد قیصریان فرد –

چکیده:

خطرات فلزات سنگین روی سلامت افراد و محیط زیست از موضوعات جدی جوامع بشری می باشد وجود فلزات سنگین در منابع ابی از پراهمیت ترین مشکلات کشورهای صنعتی می باشد بایوجاذبها از تکنولوژیهای موثردرکاهش این آلودگیها می باشند هدف از این مطالعه بررسی حذف فلزات سنگین Ni.Cd.Cr با استفاده از گیاه مانگرو Avicienia marina می باشد این گیاهان از نقاط مختلف جنگلهای حرا منطقه عسلویه نمونه برداری شده و بعد از قرار گرفتن درپایلوت در مدت زمان یکماه و درغلظت های ۲٫۵ و ۵٫۰ و ۱۰٫۰ و ۱۵٫۰ PH=7.8 مشابه محیط زیست طبیعی گیاه بصورت مجزا و ترکیبی از عناصر مورد مطالعه تحت بررسی قرارگرفتند و درادامهنتایج توسط دستگاه اسپکتروفوتومتری اتمی مقدار غلظت باقیمانده فلزات مورد نظر را در محلول تیمار بدست آوردیم باتوجه به نتایج تجربی درپالایش هر عنصر بصورت مجزا با افزایش غلظت در یون کروم و کادمیوم افزایش جذب توسط گیاه و در مورد نیکل با افزایش غلظت کاهش جذب نشان داده شد و درحالت مخلوط درمحیط کشت با افزایش عناصر افزایش روند جذب یون کروم و نیکل اما با کاهش مقدار مجموع جذب نسبت به حالت مجزا همراه بود درمورد یون نیکل با افزایش غلظت روند کاهش جذب مشاهده شد که نسبت به حالت مجزا با افزایش مقدار مجموع جذب همراه بود.