سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ابوالفضل اژدرپور – دانشجوی دکتری تربیت مدرس دانشگاه تهران
سید باقر مرتضوی – دانشیار گروه بهداشت محیط و حرفه ای دانشگاه تربیت مدرس
علی خوانین – استادیار دانشگاه تربیت مدرس
غلامرضا موسوی – استادیار دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

با گسترش شهرها و افزایش صنایع ، مسائل مختلفی مانند دفع و تصفیه فاضلابهای تولیدی به امری ضروری تبدیل شده است. کاربر روز افزون شوینده ها در مصارف خانگی و صنعتی افزایش مصرف آنها ، منجر به افزایش این ترکیبات در فاضلاب شده است. سورفاکتانتهای آنیونی یکی از پر مصرف ترین سورفاکتانهای مورد استفاده می باشد که در اثر مصرف شوینده ها وارد فاضلاب می شود. روش تحقیق : هدف از این تحقیق بررسی حف سورفاکتانت سدیم دودسیل سولفات با استفاده از سیستم هوادهی ممتد با سیکل کتناوب بود. اندازه گیری سدیم دو دسیل سولفات با استفاده از روش آکریدین ارنج و قرائت جذب آن با اسپکتوفتومتر در طول موج ۴۶۷ نانومتر انجام گرفت . مراحل تصفیه شامل هوادهی ( در هر چرخه) ۲-۳ ساعت ، زمان ته نشینی ۴۵ دقیقه و زمان تخلیه ۱۵ دقیقه بود. نتایج : نتایج بدست آمده در غلضتهای سورفاکتانت ورودی ۴۰۰ – ۵ میلی گرم در لیتر بیانگر این موضوع بود که بیش از ۹۸ درصد سدیم دودسیل سولفات در این فرایند حذف می شود. غلظت COD نیز در پساب خروجی به کمتر از ۱۵ میلی گرم در لیتر کاهش پیدا کرد.