سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

زهرا لطفی آرپاچائی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم خاک
اباذر اسمعلی عوری – استادیار گروه مرتع و آبخیزداری
کاظم هاشمی مجد – استادیار
نصرت اله نجفی – استادیار گروه علوم خاک دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز

چکیده:

تهیه ی نقشه ی حاصلخیزی خاک جهت برنامه ریزی بهتر برای استفاده از کودهای شیمیایی و بهره برداری از خاک ضروری است. هدف از این تحقیق ارزیابی حاصلخیزی خاک بر اساس برخی ویژگی های شیمیایی در دشت اردبیل در ۱۳۶ نقطه ی مطالعاتی می باشد. ابتدا نقاط نمونه برداری تعیین و در تابستان پس از برداشت محصولات کشاورزی از آنها نمونه برداری شد و همزمان طول و عرض جغرافیایی نقاط با استفاده از GPS تعیین گردید. پس از انتقال نمونه ها به آزمایشگاه ویژگی های شیمیایی آنها تعیین شد. سپس با استفاده از نرم افزار ArcGIS درون یابی با کریجینگ بین نقاط صورت گرفت و نقشه ی اولیه ی هر یک از پارامتر ها شامل فسفر، پتاسیم، نیتروژن، کربن آلی، pH و EC تهیه گردید و از تکنیک AHP (تحلیل سلسله مراتبی) برای وزن دهی پارامترها استفاده شد. از ترکیب نقشه ی این پارامترها، نقشه ی نهایی حاصلخیزی برای گیاه گندم تهیه شد. نتایج نشان داد که از منطقه ی مورد مطالعه ۶۲/۲۱ درصد در گروه خیلی ضعیف و ضعیف، ۶/۳ درصد در گروه متوسط و ۸۴/۷۴ درصد در گروه خوب و خیلی خوب برای کشت گندم از لحاظ حاصلخیزی خاک قرار گرفتند