سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

احمدرضا محمدزاده – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان

چکیده:

به منظور بررسی اثر تنش شوری بر جوانه زنی ژنوتیپ های مختلف گندم، آزمایشی در قالب طرح آماری بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در محیط انکوباتور انجام شد. تیمارهای تنش شوری شامل سه سطح شوری ۸ و ۱۱ و ۱۴ دسی زیمنس بر متر بود که با استفاده از املاح کلروسدیم و کلرو کلسیم به نسبت مولی ۱ : ۲ تهیه و بر روی ۲۲ ژنوتیپ گندم اعمال شد. نتایج نشان داد که به طور کلی درصد جوانه زنی و سرعت جوانه زنی بذرها با افزایش تنش شوری رابطه معکوس داشت و در شوری های مختلف ژنوتیپ های گندم از نظر سرعت جوانه زنی و درصد نهایی جوانه زنی تفاوت های چشمگیری داشتند. همچنین د رهر ژنوتیپ افزایش تنش شوری، سرعت و درصد نهایی جوانه زنی را کم کرد. در شوری آب ۱۴ دسی زیمنس بر متر لاین ۴۲۱۱ و رقم M.V.17 با ۱۰۰ و ۹۸/۳ درصد بالاترین و رقم فلات با ۴۳/۳۳ درصد کمترین مقدار را دارا بودند. همچنین بیشترین سرعت جوانه زنی در تیمار ۱۴ دسی زیمنس بر متر را ژنوتیپ های ۴۲۱۱ و M.V..17 به ترتیب ۴/۳۳ و ۴/۱۲ جوانه زنی در روز و کمترین سرعت جوانه زنی را رقم های بزوستایا و سایونز داشتند که به ترتیب برابر با ۱/۰۶ و ۱/۴۲ جوانه در روز بود. با در نظر گرفتن دو عامل درصد و سرعت جوانه زنی لاین ۴۲۱۱ و M.V.17 ژنوتیپ های برتر ین مطالعه می باشند.