سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فرید عباس زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت
علی چراتی آرائی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران
ولی الله رامنه –
رضا رضایی سوخت آبندانی – کارشناسی ارشد زراعت

چکیده:

به منظور بررسی اثرتنش شوریبرجوانه زنی ژنوتیپ های مختلف کلزا آزمایشی درسال ۸۸ درمرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران به صورت فاکتوریل درقالب طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد تیمارهای آزمایش شامل ۷ ژنوتیپ زرفام ساری گل لاین ۱۸ و لاین ۱۴ RGS003 لاین ۱۱۱و هایولا ۴۰۱ و چهارمیزان شوری شاهد ۴و۸و۱۲ دسی زیمنس برمتر بود صفات مورد بررسی شامل درصد وسرعت جوانه زنی طول ریشه چه و ساقه چه و وزن تروخشکگیاهچه بودند نتایج نشان داد که بطور کلی درصد جوانه زنی و سرعت جوانه زنی بذرها با افزایش تنش شوری رابطه معکوس داشت و درشوریهای مختلف ژنوتیپ های کلزا از نظر سرعت جوانه زنی ودرصد نهایی جوانه زنی تفاوت های چشمگیری داشتند همچنین درهرژنوتیپ افزایش تنش شوری سرعت و درصد نهایی جوانه زنی را کم کرد درشوری اب ۱۲دسیزیمنس برمتر لاین ۱۴ولاین ۱۸ با ۲۴/۱۷ و ۲۴/۵۰ درصد بالاترین و رقم RGS003 با ۲۰/۵۰ درصد کمترین مقدار را دارا بود. درحالیکه بیشترین سرعت جوانه زنی درتیمار ۱۲ دسی زیمنس برمتر را ژنوتیپ های لاین ۱۸ با ۱۵/۳۶ جوانه درروز و کمترین سرعت جوانه زنی را درقم ساری گل با ۴/۰۸ جوانه درروز داشتند.