سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

مرضیه رشیدپور – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر
حسین علی فلاحی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان
مسعود عزت احمدی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

چکیده:

خشکی از تنشهای بسیار مهم در کاهش رشد و تولید گیاهان میباشد. ایجاد تنش خشکی با استفاده از مواد اسمزی همچون پلی اتیلن گلیکول، یکی از مهمترین روش های مطالعه تنش خشکی تلقی می شود. به منظور ارزیابی اثر تنش خشکی و طول دوره پرایمینگ بر جوانه زنی و صفات گیاهچه گندم رقم ۱۹N-80- آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه کاملاً تصادفی در سه تکرار در آزمایشگاه ایستگاه تحقیقات کشاورزی گنبد کاووس در سال ۱۳۸۹ انجام شد. عوامل آزمایش شامل سه سطح پتانسیل اسمزی ( صفر ۰/۵- و ۱- مگاپاسکال) و سه سطح طول دوره پرایمینگ ( ۱۲ ۲۴ و ۳۶ ساعت) بود. نتایج نشان داد که تیمارهای مختلف تنش اسمزی و دوره های زمانی پرایمینگ اثرات معنیداری بر سرعت جوانه زنی، درصد جوانه زنی، طول ساقه چه و طول ریشه چه داشتند. با افزایش پتانسیل اسمزی از سرعت جوانه زنی و در صد جوانه زنی کاسته شد. همچنین اثر متقابل سطوح پتانسیل اسمزی× طول دوره پرایمینگ بر سرعت جوانه زنی، درصد جوانه زنی، طول ریشه چه و طول ساقه چه معنیدار بود.