سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

نازلی شمسی –
بهمن پاسبان اسلام –
عزیز جوانشیر –
فرهاد فرح وش –

چکیده:

هدف از این بررسی، مطالعه خصوصیات موفولوژیک و فنولوژیک ۲۵ ژنوتیپ پاییزه کلزا تحت شرایط آب و هوایی دشت تبریز بود. تجزیه واریانس نشان داد که بین ژنوتیپ های مختلف مورد بررسی از نظر صفات مختلف اختلاف معنی داری وجوددارد. در صفت وزن خشک بوته ها ژنوتیپ ۸ بیشترین مقدار را در بین ژنوتیپ های مورد بررسی داشت. این در حالی است که ژنوتیپ ۲۰ دارای بیشترین عملکرد بود. این ژنوتیپ همچنین روز تا گلدهی بالایی نیز داشت. همبستگی صفات نشان داد که بین این صفات همبستگی مثبتی وجود دارد